parni čistilci

Splošni pogoji najema

PARNICISTILCI.SI
SPLOŠNI POGOJI NAJEMA PARNEGA ČISTILCA

 1. člen
  Splošne določbe

1) Podjetje Parnicistilci.si, Mojca Pušlar s.p. Na Klisu 6a, 1360 Vrhnika, (v nadaljevanju najemodajalec) in najemnik parnega čistilca (v nadaljevanju najemnik), ki je naveden v pogodbi o najemu parnega čistilca, se s podpisom pogodbe o najemu parnega čistilca dogovorita, da najemodajalec preda v najem, najemnik pa najame parni čistilec podjetja Mojca Pušlar s.p..
(2) S podpisom pogodbe o najemu parnega čistilca najemnik potrjuje, da je seznanjen s pogoji za najem parnega čistilca pri Mojca Pušlar s.p. in da jih bo v celoti spoštoval in upošteval. Najemnik se obvezuje, da bo z najetim parnim čistilcem ravnal kot dober gospodar in ga ne bo namenoma uničeval ali izpostavljal nevarnostim.

 1. člen
  Rezervacija za najem parnega čistilca

(1) Rezervacija za najem parnega čistilca se opravi na podlagi predhodnega dogovora med najemnikom in najemodajalcev glede tipa parnega čistilca, termina najema in cene za najem parnega čistilca. Možni so posamezni posebni dogovori med obema strankama, ki pa morajo biti sklenjeni na podlagi teh pogojev za najem avtodoma pri podjetju parnicistilci.si, Mojca Pušlar s.p.. ter zavedeni v pisni obliki. Na podlagi tega najemodajalec pripravi predračun, ki obsega vse podatke v zvezi z najemom parnega čistilca.

(2) Ob sklenitvi rezervacije za najem parnega čistilca mora biti najemnik star najmanj 18 let. S potrditvijo rezervacije najemnik potrjuje, da je ob rezervaciji navedel točne podatke. Ob potrditvi oziroma sklenitvi rezervacije za najem parnega čistilca mora najemnik izpolniti/prejeti naslednje dokumente:

 • pogodobo o najemu parnega čistilca
 • prebrati in sprejeti splošne pogoje najema parnega čistilca pri podjetju parnicistilci.si, mojca Pušlar s.p.,
 • podpisati prevzemni zapisnik parnega čistilca, v katerem je popisana vsa oprema, ki jo najemnik prejme v najem

(3) Rezervacija postane veljavna, ko najemnik poravna pripravljen predračun za najem ali plača najem ob prevzemu parnega čistilca na dogovorjeni lokaciji. Najemodajalec izda najemniku potrdilo o plačilu rezervacije, ki zavezuje obe stranki.

 1. člen
  Plačilo najema parnega čistilca

(1) Plačilo celotnega zneska najema parnega čistilca mora najemnik poravnati najkasneje 24 ur pred začetkom najema ali ob prevzemu parnega čistilca.
(2) V primeru, da najemnik ne spoštuje zgoraj navedenega plačilnega roka, se rezervacija najema parnega čistilca šteje za odpovedano in najemodajalec lahko zadrži znesek rezervacije brez odškodnine ter je ni dolžan povrniti.

 

 1. člen
  Cena za najem avtodoma

Cena za najem parnega čistilca je določena na podlagi predračuna, ki je posredovan najemniku in je določena skladno s cenikom za najem parnega čistilca pri parnicistilci.si, Mojca Pušlar s.p..

 1. člen
  Odpoved in prekinitev najema parnega čistilca

(1) Najemnik parnega čistilca lahko odpove najem parnega čistilca, vendar najkasneje 24 ur pred predvidenim terminom najema. Če najemnik odpoved sporoči manj kot 24 ur pred predvidenim najemom parnega čistilca, najemodajalec ne povrne že plačanega zneska najema. V primeru odpovedi najema parnega čistilca in predvidenega plačila ob prevzemu, najemodajalec sprejme odpoved brez dodatnih stroškov za najemnika.
(2) V primeru, da najemnik ne prevzame parnega čistilca ob času, navedenem v potrdilu o rezervaciji, se to smatra za odpoved najema za rezervirano obdobje. Najemodajalec si pridržuje pravico do zadržanja celotnega vplačanega zneska vrednosti najema parnega čistilca. Če najemnik na lastno željo najem prekine predčasno, torej prej, kot je navedeno v pogodbi o najemu parnega čistilca, mu najemodajalec ob vrnitvi parnega čistilca v nobenem primeru ne povrne razlike zneska za neizkoriščen čas trajanja najema parnega čistilca.

 1. člen
  Varščina in prevzem parnega čistilca
 • Najemnik je dolžan najemodajalcu ob prevzemu parnega čistilca položiti varščino v gotovini, v višini, ki je v ceniku določena za posamezni tip parnega čistilca. Varščina je namenjena kritju morebitnih stroškov za odpravo poškodb in drugih stroškov, nastalih v času trajanja najema parnega čistilca:
 • poškodovan ali nedelujoč parni čistilec ob vračilu
 • manjkajoča in/ali poškodovan dodatni nastavki za parni čistilec (krtače, krpice, podaljški, cev…)
 • V primeru, da najemnik parnega čistilca vrne nedelujoč parni čistilec, varščina zapade v celoti.

(3) V primeru nejasnih okoliščin poškodovanja ali odtujitve parnega čistilca, se varščina zadrži v celoti, do razjasnitev okoliščin in poplačila vseh stroškov, ki nastanejo, da se parni čistilec in dodatni nastavki vrnejo v začetno stanje.

 1. člen
  Prevzem parnega čistilca

(1) Najemnik lahko parni čistilec prevzame na prvi dan najema, med 7.30 in 8.00 uro, če ni ob sklenitvi rezervacije dogovorjeno drugače.
Prevzem lahko poteka na lokaciji Grič 32, Ljubljana, na lokaciji Stegne 11b, Ljubljana ali pa najemodajalec dostavi parni čistilec na želeno lokacijo (doplačilo)

Ob prevzemu parnega čistilca najemnik in najemodajalec skupaj pregledata parni čistilec, preverita delovanje, podpišeta primopredajni zapisnik o prevzemu parnega čistilca in opravita popis vseh dodatnih nastavkov, ki sodijo k čistilcu.
Najemodajalec najemniku izroči tudi navodila za uporabo ter opozorilo pred poškodbami s paro.

 • Parni čistilec je ob začetku najema:
 • očiščen
 • s praznim rezervoarjem za vodo
 • z vsemi nastavki pripravljen na prevzem v plastični prenosni škatli

(3) Parni čistilec najemodajalec preda v najem najemniku, ko je podpisana pogodba o najemu, primopredajni zapisnik in popis nastavkov parnega čistilca.

 1. člen
  Vračilo parnega čistilca po končanem najemu

(1) Parni čistilec mora najemnik vrniti najemodajalcu zadnji dan najema, k je naveden v pogodbi o najemu parnega čistilca, najkasneje do 19. ure, na lokacijo, kjer je bil prevzet (Grič 32, Stegne 11b ali pripravljen na prevzem na lokaciji dostave)
Možen je tudi najem za več ali ali poseben dogovor, kar pa se najemodajalec in najemnik dogovorita že pred prevzemom.
(2) Če najemnik zamuja z vrnitvijo najetega parnega čistilca, se mu zaračuna zamudnina v višini 50 EUR, za vsako zamujeno uro. Če najemnik z vrnitvijo parnega čistilca zamuja za več kot en (1) dan, bo najemodajalec vložil ovadbo pri pristojnih organih in zadržal varščino v celoti. V primeru zamude pri vračilu parnega čistilca zaradi višje sile je dolžan najemnik telefonsko obvestiti najemodajalca za vzrok zamude in predviden čas vračila parnega čistilca, v nasprotnem primeru se smatra, da najemnik parnega čistilca ni vrnil pravočasno.
(3) Ob vrnitvi mora biti parni čistilec v enakem stanju, kot je bil najemniku izdan s strani najemodajalca ob začetku najema. Parni čistilec mora biti ob vrnitvi:

 • očiščen
 • imeti prazen rezervoar za vodo
 • ob parnem čistilcu morajo biti vsi nastavki, ki so bili najemniku izdani na začetku prevzema

(4) Ob zaključku najema se opravi pregled ob vrnitvi parnega čistilca, s katerim se preveri stanje parnega čistilca in opreme ter delovanje vseh nastavkov. Vse ugotovitve pregleda (morebitne poškodbe, manjkajoča oprema, druge okvare) se vpiše v primopredajni zapisnik in ovrednoti morebitno nastalo škodo. V primeru večjih poškodb se opravi pregled poškodb na pooblaščenem servisu, ki najemodajalcu sporoči višino škode. Do zaključka postopka ocenitve škode in odprave poškodb najemodajalec zadrži varščino v celoti. Najemnik odgovarja za vse poškodbe in pomanjkljivosti, nastale med trajanjem najema in se ugotovijo ob vračilu parnega čistilca.

 1. člen
  Odgovornost najemnika
 • Najemnik se ob najemu parnega čistilca zavezuje, da bo parni čistilec uporabljal zgolj in izključno za namene, ki so določeni v pogodbi o najemu. Parni čistilec je namenjen za uporabo in čiščenje:
 • kopalnica (umivalniki, stenske ploščice, toaletne školjke, ogledala)
 • okna (na lesenih oknih parni čistilec uporabljajte zgolj za steklo)
 • kuhinja (delovni pult, kuhalna plošča, napa, kuhinjsko korito iz ustreznega materiala, ki prenese visoke temperature)
 • Najemnik parnega čistilca ne sme uporabljati na občutljivih površinah in površinah, ki ne prenesejo neposredne visoke temperature (parket, leseno pohištvo, oblazinjene zofe…). Če najemnik parni čistilec kljub temu uporabi na neustreznih površinah, odgovarja za vso škodo, ki bi nastala s tako uporabo.
 • Pri delu s parnim čistilcem mora najemnik upoštevai vse varnostne ukrepe, ki jih prejme skupaj s parnim čistilcem. V primeru nepravilne ali prepovedane uporabe, najemodajalec ne odgovarja za poškodbe ali škodo, nastalo z nepravilno in nedovoljeno uporabo parnega čistilca.

 

 1. člen
  Odgovornost najemodajalca
 • Najemodajalec ob izdaji parnega čistilca najemniku pisno posreduje priporočene načine uporabe ter vsa potrebna opozorila za delo s parnim čistilcem. Najemnik je dolžan vsa priporočila in opozorila dosledno upoštevati.
 • V primeru okvare ali najemodajalčeve nezmožnosti zagotovitve parnega čistilca za najem zaradi vpliva višje sile, poškodovanega parnega čistilca oziroma zamude predhodnega najemnika, se najemodajalec in najemnik dogovorita za nadomestni termin najema parnega čistilca oziroma najemodajalec vrne najemniku že vplačani znesek rezervacije oz. plačila najema v celoti, brez kakršnih koli dodatkov, kazni in obresti.
 1. člen

(1) Pogoji za najem parnega čistilca obsegajo 11 členov in so sestavni del pogodbe o najemu parnega čistilca. Najemnik s svojim podpisom pogodbe o najemu parnega čistilca potrjuje, da je pogoje za najem parnega čistilca prejel in da je z njimi seznanjen. Najemnik se strinja z vsemi členi splošnih pogojev za najem parnega čistilca ter se obvezuje, da jih bo v celoti spoštoval in jih izvajal.

(2) Vse morebitne nejasnosti bomo reševali sporazumno v zadovoljstvo obeh strank, v nasprotnem primeru je za vse morebitne spore pristojno Sodišče v Ljubljani.

Vrhnika, 27.4.2022

Parnicistilci.si
Mojca Pušlar s.p.